Stel cookie voorkeur in

ABC-gids

Aanmelden

Lees meer op deze pagina.

Gymles en bewegen

De kinderen van groep 1 en 2 gaan tijdens het bewegingsonderwijs vaak buiten spelen. Bij slecht weer krijgen zij bewegingsonderwijs in een speelzaal. Gymschoenen zijn verplicht. Graag schoenen die de kinderen zelf aan kunnen doen, dus klittenband of elastiek. Balletschoentjes met gladde zooltjes zijn erg gevaarlijk, net als spelen op sokken. Kinderen laten hun gymschoenen op school.

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym. Gymschoenen en sportkleding zijn verplicht. Denkt u ook aan een handdoek voor het voeten wassen/ douchen? Deze gymspullen gaan elke keer mee op en neer naar huis en school.

ICT

Onze lokalen zijn voorzien van digitale (prowise) borden. Ook hebben we een groot aantal iPads. Deze worden in alle groepen gebruikt.
Zo wordt In de groepen 5 t/m 8 de verwerking van het rekenonderwijs op de iPads gedaan. Ook worden de Ipads steeds meer voor andere vakken ingezet. De tablets kunnen verbonden worden met de digitale schoolborden en de leerkracht kan op deze manier interactief onderwijs verzorgen.
Ook wordt in alle groepen gewerkt met specifieke, onderbouwende, leergerichte apps.
Naast de iPads maken we ook gebruik van computers.

Klachten

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder/verzorger kunt u bijvoorbeeld ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid of over andere schoolse zaken. Er kunnen zich ook klachten voordoen in de sfeer van ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, agressie en geweld of ongewenste intimiteiten.

Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten in onderling overleg goed opgelost kunnen worden. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht van uw kind aan te spreken of de directeur. Goede interne communicatie, aandacht en respect voor vragen, problemen en meningsverschillen voorkomen vaak het indienen van een klacht. ATO wil met respect en transparant omgaan met mogelijke klachten. In het onderwijs hanteert men twee soorten klachten namelijk Overige klachten en Klachten over machtsmisbruik.

Overige klachten
Klachten kunnen worden ingediend door ouders, voogden en verzorgers van leerlingen, personeelsleden en anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Als u een klacht heeft over het bestuur, leerkracht, leerlingen, ouders van leerlingen of een andere betrokkene van de school dan probeert u eerst uw klacht op te lossen met de betreffende persoon. Indien dit niet lukt, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Hebt u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van ATO-Scholenkring via het stafkantoor op Coudewater 073-8507788, Postbus 185, 5240 AD te Rosmalen.

Het bevoegd gezag, het College van Bestuur, zal ervoor zorgen dat uw klacht correct wordt afgehandeld. Indien een en ander niet tot een gewenst resultaat leidt, dan kunt u als klager uw klacht rechtstreeks, of via het bevoegd gezag, voorleggen aan de Onafhankelijke klachtencommissie van de stichting KOMM. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te downloaden van de website www.komm.nl. ATO-Scholenkring heeft ook een klokkenluidersregeling en een Commissie voor Integriteitsvraagstukken. Voor meer informatie over klachten kunt u contact opnemen met Stichting KOMM, Ambtelijk secretariaat Regio Midden/Oost, Mw. G. van Rangelrooij (06-53107731), Postbus 32, 5328 ZG te Rossum, e-mail: k.o.m.m@tiscali.nl.

Klachten over machtsmisbruik
Om een veilige en vertrouwde schoolomgeving en werkklimaat op school te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen, is het noodzakelijk dat wordt besproken wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Kindcentrum De Terp heeft twee interne contactpersonen (PMM-ers) waarbij u terecht kunt: Astrid van de Griendt en Robin Jager. De interne contactpersoon luistert naar de klacht en geeft u advies over de afhandeling van de klacht. Bij een klacht over machtsmisbruik bij kinderen en de gevolgen daarvan, verwijst de interne contactpersoon u door naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. De GGD maakt hiervoor gebruik van een bestand van deskundigen: 073-6404090. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt alle betrokkenen in het onderwijs bij meldingen rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het Centrale Meldpunt Vertrouwensinspectie, telefoonnummer: 0900 - 111 3111.

Een officieel schriftelijk ingediende klacht over machtsmisbruik gaat altijd naar de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM waarbij ATO is aangesloten. Dat kan via het bestuur of rechtstreeks door de klager. De Stichting KOMM neemt contact op met de klager en zal in eerste instantie kijken of een vorm van bemiddeling haalbaar is. Zo niet dan komt er een hoorzitting onder leiding van een commissie die bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het gebied van onderwijs en machtsmisbruik en recht.

Relevante telefoonnummers en websites waar u meer informatie kunt vinden:

  • Kinder- en Jongerentelefoon: 0800 – 0432 (gratis)
  • Idem vanaf mobiel: 0900 – 0132 (niet gratis)
  • www.PPSI.nl (Project Preventie Seksuele Intimidatie)
  • www.ggd.nl (Geestelijke Gezondheidsdienst)
  • www.Arboned.nl (Medische en bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening)

Ouderbijdrage

Meer informatie vindt u op deze pagina.

Pesten en pestprotocol

We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons zonder angst naar school gaan. Daarom hebben we een pedagogische huisstijl en besteden we door middel van de methode “Leefstijl” ieder jaar nadrukke­lijk aandacht in alle groepen aan het voorkomen van pestgedrag. We praten er samen over, stellen samen de gedragsregels in de groep op en helpen elkaar bij het naleven van deze regels.

Dit alles biedt geen garantie dat pesten niet voorkomt. Ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het signaleren. Het hoort namelijk bij pesten dat het zich in het geniep afspeelt. Wij weten het vaak niet! Laat het ons weten. Wij leren ook de kinderen dat het melden van pesten geen klikken is. Vooral door gesprekken met de betrokken kinderen, en zo nodig de ouders, doen we er alles aan het pesten te laten stoppen. Op school is een pestprotocol aanwezig, dat gehanteerd wordt indien nodig.

Schooltijden

Kindcentrum De Terp heeft een continurooster. We starten om 8.30 uur en de school is uit om 14.15 uur. Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht in de groep eten en daarna een half uur buiten mogen spelen. Het eten gebeurt in de eigen groep en we hebben de afspraak gemaakt dat de kinderen in alle rust eten. Tijdens het eten lezen alle leerkrachten 10-15 minuten voor aan de hele groep. Het schema ziet er als volgt uit:


Groep 3-4
11.45/ 11.50 – 12.00 uur: eten en voorlezen in de groep
12.00- 12.30 uur: buiten spelen op verschillende pleinen


Groep 1-2
12.00-12.30 uur: eten en een stukje voorlezen in de groep
12.30 – 13.30 uur: buiten spelen onder toezicht van hun eigen leerkrachten

Trakteren

De verjaardag van elk kind en de leerkracht wordt samen gevierd. U mag voor de verjaardag van uw kind een traktatie meegeven, maar liever geen snoep! De leerkracht eet gewoon met deze traktatie en wil dan liever geen aparte traktatie of cadeau ontvangen.