Stel cookie voorkeur in

ABC-gids

Kindgesprekken

We vinden het erg belangrijk om niet alleen over, maar juist ook mèt kinderen te praten.

Elke leerkracht van groep 1 t/m 8 voert kindgesprekken. Deze gesprekken vinden gewoon plaats onder schooltijd en tijdens deze geplande gesprekken praat de leerkracht met iedere leerling. Wat vindt het kind fijn of juist niet fijn op school? Wat gaat er goed? Wat gaat minder? Hoe kunnen ze elkaar helpen? De onderwijsbehoeftes van iedere leerling komen hierbij aan bod. Je maakt het kind deelgenoot van zijn of haar onderwijsproces en doordat het kind mag meedenken heeft hij/zij vaak de oplossing voorhanden.

Als er belangrijke punten uit dit kindgesprek naar voren komen, worden deze met ouders gedeeld tijdens een oudergesprek.

Klachten

Kinderopvang Kanteel heeft een klachtenprocedure waarmee ouders zowel klachten als tips en verbeterpunten kunnen delen. De locatiemanager kan u hier meer over vertellen, ook kunt u kijken op onze website.

Binnen Kindcentrum de Terp houden wij er een open aanspreekcultuur op na. Dat geldt voor de kinderen, de pedagogisch medewerkers, maar ook voor u als ouder. Mochten er zaken zijn die u graag anders ziet of die vragen oproepen. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerker (eventueel de mentor van uw kind). Komt u er niet uit, dan kunt u altijd bij Cathelijne van Mierlo terecht.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u altijd contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang.

Heeft u een klacht over (een medewerker van) ons Kindcentrum? Dan probeert u er eerst samen met de betreffende persoon uit te komen. Bespreek uw klacht dan ook als eerste met de leerkracht van uw kind. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Als u er samen niet uitkomt, neemt u contact op met de directeur. Deze kan u advies en ondersteuning geven. Heeft u geen goed gevoel bij de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht niet binnen de school bespreken? Dan kunt u terecht bij ATO-scholenkring (zie A: ATO-scholenkring). ATO wil met respect en transparantie omgaan met mogelijke klachten. De contactpersoon van ATO handelt de klacht zelf af of legt deze voor aan een onafhankelijke klachtencommissie (Stichting KOMM). In het onderwijs hanteert men twee soorten klachten namelijk Overige klachten en Klachten over machtsmisbruik.

Overige klachten
Klachten kunnen worden ingediend door ouders, voogden en verzorgers van leerlingen, personeelsleden en anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Als u een klacht heeft over het bestuur, leerkracht, leerlingen, ouders van leerlingen of een andere betrokkene van de school dan probeert u eerst uw klacht op te lossen met de betreffende persoon. Indien dit niet lukt, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Hebt u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van ATO-Scholenkring via het stafkantoor op Coudewater 073-8507788, Postbus 185, 5240 AD te Rosmalen.

Het bevoegd gezag, het College van Bestuur, zal ervoor zorgen dat uw klacht correct wordt afgehandeld. Indien een en ander niet tot een gewenst resultaat leidt, dan kunt u als klager uw klacht rechtstreeks, of via het bevoegd gezag, voorleggen aan de Onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM. T.a.v. Mevr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040
5602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73
Email: m.arends@komm.nl

Klachten over machtsmisbruik
Om een veilige en vertrouwde schoolomgeving en werkklimaat op school te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen, is het noodzakelijk dat wordt besproken wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Kindcentrum De Terp heeft verschillende interne vertrouwenspersonen waarbij u terecht kunt. De interne contactpersoon luistert naar de klacht en geeft u advies over de afhandeling van de klacht. Bij een klacht over machtsmisbruik bij kinderen en de gevolgen daarvan, verwijst de interne contactpersoon u door naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. De GGD maakt hiervoor gebruik van een bestand van deskundigen: 073-6404090. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt alle betrokkenen in het onderwijs bij meldingen rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het Centrale Meldpunt Vertrouwensinspectie, telefoonnummer: 0900-111 3111.

Een officieel schriftelijk ingediende klacht over machtsmisbruik gaat altijd naar de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM waarbij ATO is aangesloten. Dat kan via het bestuur of rechtstreeks door de klager. De Stichting KOMM neemt contact op met de klager en zal in eerste instantie kijken of een vorm van bemiddeling haalbaar is. Zo niet dan komt er een hoorzitting onder leiding van een commissie die bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het gebied van onderwijs en machtsmisbruik en recht.

Relevante telefoonnummers en websites waar u informatie kunt vinden:

Vermoeden van kindermishandeling, bel Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl.
Kinder- en Jongerentelefoon: 0800–0432 (gratis)
Idem vanaf mobiel: 0900–0132 (niet gratis)
www.schoolenveiligheid.nl
www.ggd.nl (Geestelijke Gezondheidsdienst)
www.arboned.nl (Medische en bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening)

Klassenouder

Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van verschillende activiteiten.

Aan het begin van het schooljaar kun je je aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht.

Leerlingvolgsysteem

De basisschool bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier, over o.a. persoonsgegevens, leerresultaten en aanwezigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale systeem ParnasSys. Jongere kinderen worden dagelijks geobserveerd. Tijdens het spelen ontdekken ze m.b.v. een uitdagende leeromgeving de wereld om zich heen samen met anderen. Bij de kinderopvang en het peuterarrangement gebruiken we als observatiemethode: ‘Zo doe ik, zo praat ik, zo beweeg ik’. Dit is een compleet volgsysteem op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. In de groepen 1 en 2 worden kinderen voor hun hele ontwikkeling gevolgd in ParnaSsys via  de ‘leerlijnen Jonge kind’. De BSO werkt met ‘Loogin’ een procesgericht kindvolgsysteem gekoppeld aan betrokkenheid en welbevinden.

Leerplicht

De regels van de Leerplichtwet op een rij:

  • Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen kennismaken op school.
  • Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
  • Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag maximaal 5 uren per week thuis blijven na overleg met de school.
  • Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek.

De directeur van ons kindcentrum en de leerplichtambtenaar controleren of u zich aan deze regels houdt. Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Zie dan de V: Verlof.

Luizen

Luizen zijn een vervelend probleem voor elke school. Vooral na schoolvakanties is het risico op hoofdluis groot. Wij zorgen er dus voor dat wij de kinderen na elke schoolvakantie goed controleren. Dit doet een team van betrokken ouders. Zo proberen we te voorkomen dat de hoofdluis zich verspreidt. Heeft uw kind hoofdluis? Dan nemen wij contact met u op. Is de hoofdluis echt hardnekkig dan schakelen wij de GGD of een andere instantie in om te helpen.

Meervoudige Intelligentie

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind, ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen.
Op Kindcentrum De Terp werken we tijdens de wereld oriënterende vakken met het onderwijsconcept ‘Vierkeerwijzer’, waarbij kinderen op meer manieren intelligent kunnen zijn.

Aan de hand van thema’s worden onderwerpen uit de geschiedenis, natuur en aardrijkskunde aangeboden. Voorop staat dat kinderen bij het bestuderen van een thema een aanpak mogen kiezen die bij hen past. Zo worden ze meer eigenaar van hun leerproces.

Tijdens deze momenten werken we groepsdoorbrekend binnen de clusters (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Nieuws

Op Kindcentrum De Terp zien wij ouders als onze partners. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes. Bijvoorbeeld over opvang en onderwijs, onderwijsontwikkelingen, integraal kindcentrum, het vertrek of de komst van leerkrachten, vakanties etc. Dit doen wij onder andere via onze digitale nieuwsbrief op Social Schools of via de mail.

Ongevallen & schade

Wij vinden de veiligheid van uw kind en haar/zijn spullen ontzettend belangrijk (zie V: Veiligheid). Toch kan het ondanks ons veiligheidsbeleid wel eens misgaan. Kindcentrum De Terp heeft daarom voor alle kinderen en leerkrachten een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze verzekering geldt voor de tijd dat uw kind aanwezig is op ons kindcentrum. Onderweg van en naar school/opvang (maximaal een half uur) en tijdens activiteiten, zoals uitstapjes en sportdagen is de verzekering ook geldig. Ook ouders (of anderen) die meehelpen zijn verzekerd.

Wij raden aan uw kind geen dure dingen mee te geven, zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges etc. Deze zaken kan een kind gemakkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of het denkt er niet meer aan tijdens een spel. Bij verlies, schade of diefstal bent u als ouder zelf aansprakelijk.

Ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij u als ouder om een vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie vindt u op deze pagina.

Oudergesprekken

Binnen de opvang bieden wij jaarlijks rond de verjaardag van het kind een 10-minutengesprek aan. Wij bespreken dan de algehele ontwikkeling van het kind. Dit naar aanleiding van de observaties.

In november zijn vanaf groep 1/2 in iedere groep pedagogische oudergesprekken. De inhoud van deze gesprekken is voornamelijk gebaseerd op de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen n.a.v. observatielijsten. Ook worden kort de eerste bevindingen van de leerresultaten besproken.

Omdat we het belangrijk vinden om de kinderen bij hun ontwikkeling en leerproces te betrekken en hen meer eigenaarschap hierbij te geven, laten we ze vanaf groep 5 deelnemen aan het gesprek. Kinderen van groep 3 en 4 mogen ook deelnemen aan het oudergesprek, maar dat is niet ‘verplicht’. Ouders mogen hierin de keuze maken of ze wel of niet hun zoon of dochter laten deelnemen en geven deze keuze per mail door aan de leerkracht.

De tijdstippen van de gesprekken zijn ‘s middags tussen 15.00 en 17.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur. Voor een gesprek wordt 10 minuten per leerling gepland. In februari zijn de tweede rondes oudergesprekken, waarin gesproken wordt over de gehele ontwikkeling.

Passend onderwijs

Alle kinderen zijn welkom op Kindcentrum De Terp, ook kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Natuurlijk hebben we wel de mogelijkheden en deskundigheid nodig om uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor uw kind.

Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV Meierij is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s‑Hertogenbosch en omstreken). Zo zorgen wij er samen voor dat het kind de beste plek krijgt, zo dicht mogelijk bij huis.

Pestprotocol

Wij willen alle kinderen een goed pedagogisch klimaat bieden. Dit betekent dat alle medewerkers van Kindcentrum De Terp werken aan een prettige en positieve sfeer. We hebben een pedagogische huisstijl en besteden nadrukke­lijk aandacht in alle groepen aan het voorkomen van pestgedrag. We praten er samen over, stellen samen de gedragsregels in de groep op en helpen elkaar bij het naleven van deze regels.

Dit alles biedt geen garantie dat pesten niet voorkomt. Ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het signaleren. Het hoort namelijk bij pesten dat het zich helaas in het geniep afspeelt! Laat het ons weten. Wij leren ook de kinderen dat het melden van pesten geen klikken is. Door de vijf-sporen aanpak, gesprekken met de betrokken kinderen, en zo nodig de ouders, doen we er alles aan het pesten te laten stoppen. Op school is een pestprotocol aanwezig, dat gehanteerd wordt indien nodig.

Bekijk het pestprotocol

Rapporten

Elke leerling vanaf groep 3 krijgt twee rapporten per schooljaar, in februari en juli.

De leerlingen in groep 8 krijgen in november, vanwege de advisering VO, al een eerste rapport.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van rapportage.

Schoolbieb

In ons leestheater is de schoolBIEB van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch gevestigd. De schoolBIEB heeft tot doel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Lezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling en stimuleert kinderen om na te denken over zichzelf en de wereld waarin zij leven.

De schoolBIEB is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar en zorgt ervoor dat er altijd een passende collectie boeken op school aanwezig is. Deze collectie wordt ook steeds vernieuwd en aangevuld. Alle kinderen van ons kindcentrum mogen om de week, per keer drie boeken lenen en mogen  deze drie weken houden. Mocht het boek te laat zijn, wordt u hierop geattendeerd door de biebconsulente. Mocht een boek onverhoopt beschadigd of vermist raken, dan wordt het boek bij u in rekening gebracht.

Schooltijden

Kindcentrum De Terp is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur voor opvang.

Kindcentrum De Terp onderwijs heeft een continurooster. We starten om 8.30 uur en de school is uit om 14.15 uur. Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht in de groep eten en daarna een half uur buiten mogen spelen. Het eten gebeurt in de eigen groep en we hebben de afspraak gemaakt dat de kinderen in alle rust eten. Tijdens het eten lezen alle leerkrachten 10-15 minuten voor aan de hele groep.

Terptheater

Nagenoeg iedere week zijn er Terptheaters. Tijdens het Terptheater verzorgt één groep een aantal optredens en voordrachten voor de kinderen van enkele andere groepen. De ouders van de kinderen uit de groep die optreedt zijn daarbij ook van harte welkom.
De voorstellingen zijn op de dinsdag- en vrijdagmiddagen van 13.30 uur tot 14.00 uur op de beide podiums bij het leestheater en bij de bovenbouw.

Trakteren

De verjaardag van elk kind wordt samen gevierd. Een verjaardag is op Kindcentrum De Terp zeker bij jongere kinderen een bijzondere activiteit! U mag voor de verjaardag van uw kind een traktatie meegeven, maar liever geen snoep! De beroepskracht (leerkracht of pedagogisch medewerker) eet gewoon met deze traktatie mee en wil liever geen aparte traktatie of cadeau ontvangen. De verjaardag van de leerkracht wordt ook gevierd met de groep en over de invulling daarvan maakt de leerkracht zelf afspraken met de groep.

Verlof

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school via het formulier Aanvraag verlof Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Middels het formulier Aanvraag verlof vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met een digitale formulier.

 

Ziekmelding

KDV/PA: 073-5236181
BSO: 073-5236182

Groepen 1 t/m 8: telefonisch 073-5215005 of via de Social Schools app.

Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

Op deze pagina vindt u de ABC-gids van Kindcentrum De Terp. Met deze gids willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken op school.

Mist u onderwerpen in deze ABC-gids? Laat het ons dan weten.

U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@kcdeterp.nl.