Stel cookie voorkeur in

ABC-gids

Klassenouder

Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van verschillende activiteiten.

Aan het begin van het schooljaar kun je je aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht.

Leerlingvolgsysteem

De basisschool bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier, over o.a. persoonsgegevens, leerresultaten en aanwezigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale systeem ParnasSys. Jongere kinderen worden dagelijks geobserveerd. Tijdens het spelen ontdekken ze m.b.v. een uitdagende leeromgeving de wereld om zich heen samen met anderen. Bij de kinderopvang en het peuterarrangement gebruiken we als observatiemethode: ‘Zo doe ik, zo praat ik, zo beweeg ik’. Dit is een compleet volgsysteem op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. In de groepen 1 en 2 worden kinderen voor hun hele ontwikkeling gevolgd in ParnaSsys via  de ‘leerlijnen Jonge kind’. De BSO werkt met ‘Loogin’ een procesgericht kindvolgsysteem gekoppeld aan betrokkenheid en welbevinden.

Leerplicht

De regels van de Leerplichtwet op een rij:

  • Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen kennismaken op school.
  • Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
  • Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag maximaal 5 uren per week thuis blijven na overleg met de school.
  • Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek.

De directeur van ons kindcentrum en de leerplichtambtenaar controleren of u zich aan deze regels houdt. Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Zie dan de V: Verlof.

Luizen

Luizen zijn een vervelend probleem voor elke school. Vooral na schoolvakanties is het risico op hoofdluis groot. Wij zorgen er dus voor dat wij de kinderen na elke schoolvakantie goed controleren. Dit doet een team van betrokken ouders. Zo proberen we te voorkomen dat de hoofdluis zich verspreidt. Heeft uw kind hoofdluis? Dan nemen wij contact met u op. Is de hoofdluis echt hardnekkig dan schakelen wij de GGD of een andere instantie in om te helpen.

Meervoudige Intelligentie

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind, ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen.
Op Kindcentrum De Terp werken we tijdens de wereld oriënterende vakken met het onderwijsconcept ‘Vierkeerwijzer’, waarbij kinderen op meer manieren intelligent kunnen zijn.

Aan de hand van thema’s worden onderwerpen uit de geschiedenis, natuur en aardrijkskunde aangeboden. Voorop staat dat kinderen bij het bestuderen van een thema een aanpak mogen kiezen die bij hen past. Zo worden ze meer eigenaar van hun leerproces.

Tijdens deze momenten werken we groepsdoorbrekend binnen de clusters (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Nieuws

Op Kindcentrum De Terp zien wij ouders als onze partners. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes. Bijvoorbeeld over opvang en onderwijs, onderwijsontwikkelingen, integraal kindcentrum, het vertrek of de komst van leerkrachten, vakanties etc. Dit doen wij onder andere via onze digitale nieuwsbrief op Social Schools of via de mail.

Ongevallen & schade

Wij vinden de veiligheid van uw kind en haar/zijn spullen ontzettend belangrijk (zie V: Veiligheid). Toch kan het ondanks ons veiligheidsbeleid wel eens misgaan. Kindcentrum De Terp heeft daarom voor alle kinderen en leerkrachten een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze verzekering geldt voor de tijd dat uw kind aanwezig is op ons kindcentrum. Onderweg van en naar school/opvang (maximaal een half uur) en tijdens activiteiten, zoals uitstapjes en sportdagen is de verzekering ook geldig. Ook ouders (of anderen) die meehelpen zijn verzekerd.

Wij raden aan uw kind geen dure dingen mee te geven, zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges etc. Deze zaken kan een kind gemakkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of het denkt er niet meer aan tijdens een spel. Bij verlies, schade of diefstal bent u als ouder zelf aansprakelijk.

Ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij u als ouder om een vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie vindt u op deze pagina.

Oudergesprekken

Binnen de opvang bieden wij jaarlijks rond de verjaardag van het kind een 10-minutengesprek aan. Wij bespreken dan de algehele ontwikkeling van het kind. Dit naar aanleiding van de observaties.

In november zijn vanaf groep 1/2 in iedere groep pedagogische oudergesprekken. De inhoud van deze gesprekken is voornamelijk gebaseerd op de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen n.a.v. observatielijsten. Ook worden kort de eerste bevindingen van de leerresultaten besproken.

Omdat we het belangrijk vinden om de kinderen bij hun ontwikkeling en leerproces te betrekken en hen meer eigenaarschap hierbij te geven, laten we ze vanaf groep 5 deelnemen aan het gesprek. Kinderen van groep 3 en 4 mogen ook deelnemen aan het oudergesprek, maar dat is niet ‘verplicht’. Ouders mogen hierin de keuze maken of ze wel of niet hun zoon of dochter laten deelnemen en geven deze keuze per mail door aan de leerkracht.

De tijdstippen van de gesprekken zijn ‘s middags tussen 15.00 en 17.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur. Voor een gesprek wordt 10 minuten per leerling gepland. In februari zijn de tweede rondes oudergesprekken, waarin gesproken wordt over de gehele ontwikkeling.

Passend onderwijs

Alle kinderen zijn welkom op Kindcentrum De Terp, ook kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Natuurlijk hebben we wel de mogelijkheden en deskundigheid nodig om uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor uw kind.

Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV Meierij is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s‑Hertogenbosch en omstreken). Zo zorgen wij er samen voor dat het kind de beste plek krijgt, zo dicht mogelijk bij huis.

Pestprotocol

Wij willen alle kinderen een goed pedagogisch klimaat bieden. Dit betekent dat alle medewerkers van Kindcentrum De Terp werken aan een prettige en positieve sfeer. We hebben een pedagogische huisstijl en besteden nadrukke­lijk aandacht in alle groepen aan het voorkomen van pestgedrag. We praten er samen over, stellen samen de gedragsregels in de groep op en helpen elkaar bij het naleven van deze regels.

Dit alles biedt geen garantie dat pesten niet voorkomt. Ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het signaleren. Het hoort namelijk bij pesten dat het zich helaas in het geniep afspeelt! Laat het ons weten. Wij leren ook de kinderen dat het melden van pesten geen klikken is. Door de vijf-sporen aanpak, gesprekken met de betrokken kinderen, en zo nodig de ouders, doen we er alles aan het pesten te laten stoppen. Op school is een pestprotocol aanwezig, dat gehanteerd wordt indien nodig.

Bekijk het pestprotocol

Rapporten

Elke leerling vanaf groep 3 krijgt twee rapporten per schooljaar, in februari en juli.

De leerlingen in groep 8 krijgen in november, vanwege de advisering VO, al een eerste rapport.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van rapportage.

Schoolbieb

In ons leestheater is de schoolBIEB van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch gevestigd. De schoolBIEB heeft tot doel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Lezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling en stimuleert kinderen om na te denken over zichzelf en de wereld waarin zij leven.

De schoolBIEB is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar en zorgt ervoor dat er altijd een passende collectie boeken op school aanwezig is. Deze collectie wordt ook steeds vernieuwd en aangevuld. Alle kinderen van ons kindcentrum mogen per keer drie boeken lenen, deze boeken mogen ze drie weken houden. Mocht het boek te laat zijn, wordt u hierop geattendeerd door de biebconsulente. Mocht een boek onverhoopt beschadigd of vermist raken, dan wordt het boek bij u in rekening gebracht.

Schooltijden

Kindcentrum De Terp is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur voor opvang. We hanteren een vijf-gelijke dagen model voor de groepen 1 t/m 8. Zij starten elke dag om 08.30 uur en de school is uit om 14.15 uur.

Schooltijden

Kindcentrum De Terp heeft een continurooster. We starten om 8.30 uur en de school is uit om 14.15 uur. Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht in de groep eten en daarna een half uur buiten mogen spelen. Het eten gebeurt in de eigen groep en we hebben de afspraak gemaakt dat de kinderen in alle rust eten. Tijdens het eten lezen alle leerkrachten 10-15 minuten voor aan de hele groep. Het schema ziet er als volgt uit:


Groep 3-4
11.45/11.50 – 12.00 uur: eten en voorlezen in de groep
12.00- 12.30 uur: buiten spelen op verschillende pleinen


Groep 1-2
12.00-12.30 uur: eten en een stukje voorlezen in de groep
12.30 – 13.30 uur: buiten spelen onder toezicht van hun eigen leerkrachten

Terptheater

Nagenoeg iedere week zijn er Terptheaters. Tijdens het Terptheater verzorgt één groep een aantal optredens en voordrachten voor de kinderen van enkele andere groepen. De ouders van de kinderen uit de groep die optreedt zijn daarbij ook van harte welkom.
De voorstellingen zijn op de dinsdag- en vrijdagmiddagen van 13.30 uur tot 14.00 uur op de beide podiums bij het leestheater en bij de bovenbouw.

Trakteren

De verjaardag van elk kind wordt samen gevierd. Een verjaardag is op Kindcentrum De Terp zeker bij jongere kinderen een bijzondere activiteit! U mag voor de verjaardag van uw kind een traktatie meegeven, maar liever geen snoep! De beroepskracht (leerkracht of pedagogisch medewerker) eet gewoon met deze traktatie mee en wil liever geen aparte traktatie of cadeau ontvangen. De verjaardag van de leerkracht wordt ook gevierd met de groep en over de invulling daarvan maakt de leerkracht zelf afspraken met de groep.

Verlof

Zie L: Leerplicht

Ziekmelding

KDV/PA: 073-5236181
BSO: 073-5236182

Groepen 1 t/m 8: telefonisch 073-5215005 of via de Social Schools app.

Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

Zorg

Wij vinden het belangrijk ieder kind de aandacht te geven die het verdient. Zo krijgen kinderen die wat meer leerstof aankunnen extra uitdaging vanuit de methode of vanuit extra leer- en spelmaterialen aangeboden.

Kinderen die juist wat meer ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling krijgen tijdens de lessen extra aandacht in groepjes en/of individueel.

Als dit niet voldoende is bespreken we kinderen met de Intern Begeleider en voor de meer complexere problematieken roepen we hierbij ook de hulp in van de jeugdverpleegkundige (GGD) en schoolmaatschappelijk werker (Juvans). Als dit het geval is, neemt u als ouder(s) ook altijd deel aan het gesprek.

Tijdens zo’n kindbespreking bespreken we samen de problematiek en komen we tot adviezen en tips. Eventueel kan er een doorverwijzing naar een zorginstantie uit voortkomen.

Op deze pagina vindt u de ABC-gids van Kindcentrum De Terp. Met deze gids willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken op school.

Mist u onderwerpen in deze ABC-gids? Laat het ons dan weten.

U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@kcdeterp.nl.