Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over de school. Dat kan in de Medezeggenschapsraad (ook wel MR genoemd). Een MR is op elke school verplicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn bepaald in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (de WMO). De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Hoeveel leden een MR heeft is afhankelijk van de grootte van de school. Op ons kindcentrum bestaat de MR uit 3 ouders en 3 teamleden.

Werkwijze en taak van de MR
De MR heeft een statuut, de werkwijze van de MR staat in het huishoudelijk regelement beschreven. De functie van de MR is het meedenken en meebeslissen over het onderwijs op school. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot een groot aantal specifieke onderwerpen van de school. Zes keer per jaar vindt er een MR-vergadering plaats op school waar onder andere zaken zoals formatie, schoolplan, zorg en begeleiding, kwaliteit van het onderwijs en onderwijskundige vernieuwingen worden besproken. Van iedere MR vergadering worden notulen gemaakt.

Samenstelling MR
In de MR zitten nu zes personen: drie namens de ouders en drie namens het team.

Christel de Bekker; voorzitter
Alette Soomers; notulist
Kitty Schipperheijn; notulist
Robin Jager; secretaris
Thijs Ligthart; penningmeester
Wilma van de Pas; lid

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit leden, ouders en personeelsleden, van de medezeggenschapsraden van alle ATO-scholen. De GMR houdt zich bezig met algemene school overstijgende zaken. Door gezamenlijke belangen te behartigen, kan er optimaal gebruikt gemaakt worden van de rechten en plichten van een MR. Onderwerpen die in de GMR worden besproken zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, ARBO-zaken en financiën. Han de Vries en Mark van Haren nemen namens ons kindcentrum deel aan de GMR.