Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) De Terp

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast mag de MR ook ongevraagd advies geven. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Voorbeelden waarover advies gevraagd wordt zijn: fusie met een andere school, regeling van de vakanties en nieuwbouw of grote verbouwing. Voorbeelden van instemmingsrecht zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school (bijvoorbeeld van traditioneel naar Daltononderwijs), vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan, vaststelling of wijziging van het schoolreglement, de schoolgids, onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

Een belangrijke taak van de MR is de achterban, bestaande uit personeel en ouders, informeren over gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. We proberen dit zo volledig en tijdig mogelijk te doen.

De leden van de MR willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor hun achterban. Alle leden van de oudergeleding van de MR kunt u als ouder altijd aanspreken over zaken, die gaan over het functioneren van de school. Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken. Verder is er een mogelijkheid om via het mailadres MRTERP@KCdeTerp.nlje vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Vergaderingen

Bijna elke vergadering bezoekt Jolande Bastmeijer, de directeur van de school, de vergaderingen van de MR. Zo wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken rondom lopende onderwerpen en probeert de MR ook een klankbord voor de directie te zijn.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond als toehoorder. De vergaderdata zullen te vinden zijn in de agenda van Social Schools. Het is wel handig om dit vooraf even aan te kondigen, mocht een vergadering verzet zijn of op een andere locatie plaatsvinden. Alle goedgekeurde notulen zijn te lezen via Social Schools van De Terp.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Terp valt samen met een aantal scholen in de regio onder het schoolbestuur van de ATO Scholenkring. Dit bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat ook uit ouders en personeel. Namens De Terp zijn dit Han de Vries (personeel) en Marc Blokker (ouders).

Samenstelling Medezeggenschapsraad MR

De MR bestaat uit totaal 6 leden en voor de helft uit een personeelsgeleding en de andere helft uit een oudergeleding. Omdat De Terp medio 2018 voorgekomen is uit een fusie is na het 1ejaar een nieuwe oproep gedaan en uit de aanmeldingen een nieuwe MR gevormd. (Er waren te weinig aanmeldingen om verkiezingen te hoeven houden). 

De leden van de MR stellen zich nu even aan u voor:

Oudergeleding

Ik benMarc Blokker;vader van Tom (groep 8) en Annabel (groep 7). Ik ben internationaal business manager met veel ervaring in de kwaliteit-, arbo-, veiligheid- en milieuzorg. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn en mee te denken en wil graag bijdragen aan een prettige en leerzame omgeving op school. 
Ik ben tijdelijk voorzitter van de MR en ga tevens deelnemen aan de GMR. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek me gerust aan op het schoolplein of per email aan de MR via mrterp@kcdeterp.nl.

Mijn naam is Merlin Hafkamp:moeder van Ise (groep 5), Lara (groep 4) en Maud (groep 2). Omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van een inspirerende en veilige omgeving voor onze kinderen op De Terp, ben ik blij een plek te kunnen vervullen in de MR. 
Ik ben bijzonder positief over de ontwikkelingen die De Terp doormaakt. Persoonlijk vind ik het erg positief dat het kleinschalige karakter ook na de fusie, nog steeds voelbaar is. 
Heel graag behartigen we de belangen van alle ouders dus mocht je vragen,  input of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag. 

Mijn naam is Jules Krameren ik woon pas sinds oktober 2018 in Rosmalen. Ik ben samen met Rianne en vader van Hannah uit groep 4a. Ons zoontje Jonas (5) en jongste dochter Cato (2) zitten (nog) niet op De Terp. Mijn roots liggen in Midden-Limburg in de buurt van Roermond en professioneel ben ik al geruime tijd werkzaam voor FrieslandCampina in verschillende  marketing en sales functies.  In mijn vrije tijd fiets en loop ik regelmatig met hier en daar een triatlon. 
Omdat ik in Amersfoort werk (en regelmatig in het buitenland zit) kan ik moeilijk helpen bij evenementen van de Terp. Ik wil echter toch wat bijdragen en bij de MR kan dat wat makkelijker (in de avonduren) en zou ik het ook leuk vinden mijn ervaring in strategie en commerciële planning in te zetten voor een beter onderwijs voor onze kinderen en een top plek om te werken voor leerkrachten.

Mijn naam is Susanne Wes - van Boxtel.Ik ben moeder van Caroline (groep 6), Stefan (groep 4) en Vivienne (groep 2). Ik werk als kwaliteitsmanager bij een zorginstelling waar 55- plussers aangenaam oud kunnen worden. Het lijkt mij leuk om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de MR vanuit mijn kennis en ervaring. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school.

Personeelsgeleding

Han de Vries: Ik werk al meer dan 40 jaar in het onderwijs en nu al 20 jaar op KC de Terp (voorheen op OBS de Overlaet). Dit schooljaar ben ik op maandag de leerkracht van groep 5B en op dinsdagmorgen die van groep 7A. Ik zit al enkele jaren in de GMR  van ATO-Scholenkring, het bestuur  waar ook KC de Terp toe behoort. Ik vind het belangrijk om naast de GMR ook in de MR te zitten zodat de verbinding tussen bovenschoolsbeleid en het beleid op de school gewaarborgd is. Ik wil in de MR mijn collega’s goed vertegenwoordigen, ze op de hoogte houden waar mee wij bezig zijn en hun input meenemen naar de vergadering. Ik ben toch een van de vertegenwoordigers namens het team in de MR. Samen met de directie van de school zorgen voor een goed, veilig en prettige werkomgeving voor mijn collega’s en de kinderen op KC de Terp. In het verleden heb ik al diverse keren in de (G)MR gezeten met vaak ook in de functie van voorzitter of secretaris.
Naast mijn werkzaamheden op de school ben ik twee en halve dag gedetacheerd bij CNV Onderwijs, waar ik secretaris ben van het bestuur Primair Onderwijs.

Kees van de Wiel: Ik ben leerkracht van groep 6 op KC de Terp. Na jaren MR-lid te zijn geweest van BS de Borch ben ik ook lid van MR van KC De Terp. Ik wil in de MR samen met collega's en ouders verder bouwen aan dit kindcentrum. Een centrum waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich zo op hun eigen wijze maximaal kunnen ontwikkelen.

Wilma van der Pas: Al heel wat jaren leerkracht . En nog steeds met veel plezier.Ik werk 3 dagen . Op donderdag en vrijdag ben ik juf van groep 6 . Op dinsdag ben ik basissschoolcoach . Onze school is opleidingsschool, wij werken samen met Fontys pabo Den Bosch aan het opleiden in de praktijk van een nieuwe generatie leerkrachten. Op dinsdag begeleid ik de studenten die op onze sschool stage lopen. Ik zit in de M.R. omdat ik het belangrijk vind op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs op landelijk gebied. Er gebeurt heel veel , soms gaan dingen ook heel snel. Ik vind het belangrijk om het team zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te vertegenwoordigen in de M.R. om ervoor te zorgen dat alle maatregelen op een zo goed mogelijke manier ingevoerd en uitgevoerd worden. Wat ik ook heel waardevol vind is de samenwerking met de oudergeleding in de M.R. Samen dragen wij er zorg voor dat ieders belang zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Ook samen kijken naar ontwikkelingen op school en daar een steentje aan bijdragen is fijn en boeiend  om met elkaar te doen.