Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) De Terp

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast mag de MR ook ongevraagd advies geven. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Voorbeelden waarover advies gevraagd wordt zijn: fusie met een andere school, regeling van de vakanties en nieuwbouw of grote verbouwing. Voorbeelden van instemmingsrecht zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school (bijvoorbeeld van traditioneel naar Daltononderwijs), vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan, vaststelling of wijziging van het schoolreglement, de schoolgids, onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

Een belangrijke taak van de MR is de achterban, bestaande uit personeel en ouders, informeren over gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. We proberen dit zo volledig en tijdig mogelijk te doen.

De leden van de MR willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor hun achterban. Alle leden van de oudergeleding van de MR kunt u als ouder altijd aanspreken over zaken, die gaan over het functioneren van de school. Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken. Verder is er een mogelijkheid om via het mailadres MR@KCdeTerp.nlje vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Vergaderingen

Bijna elke vergadering bezoekt Jolande Bastmeijer, de directeur van de school, de vergaderingen van de MR. Zo wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken rondom lopende onderwerpen en probeert de MR ook een klankbord voor de directie te zijn.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond als toehoorder. De vergaderdata zullen te vinden zijn in de agenda van Social Schools. Het is wel handig om dit vooraf even aan te kondigen, mocht een vergadering verzet zijn of op een andere locatie plaatsvinden. Alle goedgekeurde notulen zijn te lezen via Social Schools van De Terp.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Terp valt samen met een aantal scholen in de regio onder het schoolbestuur van de ATO Scholenkring. Dit bestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat ook uit ouders en personeel. Namens De Terp zijn dit Marc van Haren (ouders) en Han de Vries (personeel).

Samenstelling MR

De MR bestaat voor de helft uit een personeelsgeleding en de andere helft uit een oudergeleding. Omdat De Terp voorgekomen is uit een fusie van De Borch en De Overlaet is aan het einde van het vorige schooljaar door beide MR’en besloten om komend schooljaar beide MR’en compleet samen te voegen en niet het aantal leden te beperken of verkiezingen te houden. Op deze wijze willen we op een gelijkwaardig wijze alle belangen vertegenwoordigen. Alle functies binnen de MR (voorzitter en secretaris) worden in duo’s bekleed. De samenstelling en omvang zullen halverwege het schooljaar worden geëvalueerd.

De leden van MR stellen zich nu even aan u voor:

Oudergeleding

Philip den Hollander:Onze dochter Tess zit momenteel in groep 1/2 en in januari gaat onze dochter Lara ook naar school. Ik ben adviseur en vestigingsleider bij een bouwbedrijf. Samen met de andere MR-leden ga ik mij inzetten in het belang van de school én de kinderen en een bijdrage leveren vanuit het oogpunt van de ouders.

Marc Blokker: Ik benvader van Tom (groep 7) en Annabel (groep 6). Ik ben internationaal business manager en hoop vanuit mijn ervaringen bij te kunnen dragen aan de MR en te helpen de scholenfusie succesvol te laten zijn. Verder houd ik van een potje tennis, reizen en muziek. Mocht je vragen hebben, spreek me gerust aan op het schoolplein of per email aan de MR. Ik ben tevens duo voorzitter van de MR.

Kitty Schipperheijn:Mijn (stief)dochter Annelin zit in groep 7 en mijn andere dochter Noa in groep 3. Ik werk als teamleider bij Stichting Prisma, een organisatie voor mensen met een beperking waarbij ik verantwoordelijk ben voor de gehele ambulante (gezins)begeleiding in de regio Tilburg en Eindhoven. Ik ben inmiddels 1,5 jaar betrokken bij de MR van de ‘oude’ Overlaet en kijk er naar uit om dit voort te zetten voor onze nieuwe school. Ik zal net als afgelopen anderhalve jaar in het belang van alle kinderen mee blijven kijken en denken in alle ontwikkelingen van het kindcentrum.

Christel de Bekker:Ik ben getrouwd en moeder van Amber (groep 6) en Tamar (groep 4). Ik werk als beleidsadviseur / projectleider bij SDW (organisatie in de gehandicaptenzorg in West-Brabant). Daar houd ik me vooral bezig met huisvesting en vastgoed. 

Sinds 2015 ben ik betrokken bij de MR. Vanuit de oudergeleding wil ik graag als klankbord fungeren voor de directie van de school door mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over allerlei zaken die De Terp aangaan. Voor mij is belangrijk: bevorderen van de openheid en communicatie en waken over gelijkwaardige mogelijkheden voor iedere leerling; Dit jaar ben ik duovoorzitter samen met Marc Blokker.

Personeelsgeleding

Kees van de Wiel: Ik ben leerkracht groep 6 KC de Terp. Na jaren Mr-lid te zijn geweest van BS de Borch ben ik per 1 augustus lid van MR de Terp. Ik wil in de MR samen met collega's en ouders bouwen aan een nieuw kindcentrum. Een centrum waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich zo op hun eigen wijze maximaal kunnen ontwikkelen.

Wilma van der Pas: Al heel wat jaren leerkracht . En nog steeds met veel plezier.Ik werk 3 dagen . Op donderdag en vrijdag ben ik juf van groep 6 . Op dinsdag ben ik basissschoolcoach . Onze school is opleidingsschool, wij werken samen met Fontys pabo Den Bosch aan het opleiden in de praktijk van een nieuwe generatie leerkrachten. Op dinsdag begeleid ik de studenten die op onze sschool stage lopen. Ik zit in de M.R. omdat ik het belangrijk vind op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs op landelijk gebied. Er gebeurt heel veel , soms gaan dingen ook heel snel. Ik vind het belangrijk om het team zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te vertegenwoordigen in de M.R. om ervoor te zorgen dat alle maatregelen op een zo goed mogelijke manier ingevoerd en uitgevoerd worden. Wat ik ook heel waardevol vind is de samenwerking met de oudergeleding in de M.R. Samen dragen wij er zorg voor dat ieders belang zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Ook samen kijken naar ontwikkelingen op school en daar een steentje aan bijdragen is fijn en boeiend  om met elkaar te doen.

Thijs Ligthart: Al meer dan 15 jaar ben ik werkzaam als leerkracht in de bovenbouw van voorheen de Overlaet en nu natuurlijk de Terp. Op dit moment ben ik leraar van groep 7a, waarin ik iedere dag als doel heb dat kinderen met een glimlach naar school komen en 's middags met minstens eenzelfde glimlach weer naar huis gaan. Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook nog werkzaam als gedragsspecialist op school. Ik begeleid kinderen die op het gebied van gedrag soms wat hulp nodig hebben,  coach leerkrachten die daarom vragen of ga ik in klassen kijken naar de groepsdynamiek die speelt. Al vele jaren ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant om aan de voorkant van het proces; bijvoorbeeld de weg naar en van een kindcentrum; mee te denken en samen te werken.

Chantal Peijnenburg: Ik ben leerkracht ik groep ½E, eerst op de Borch en nu op KC de Terp waar ik elke dag met plezier naar toe ga om te werken. Sinds dit jaar ben ik coördinator engels. Dit is mijn 2de jaar binnen de MR, ik vind het belangrijk om als “jonge” leerkracht ook mee te denken over de ontwikkeling van de school om zo met ouders samen te bouwen aan een nieuw kindcentrum. Een kindcentrum waar het kind centraal staat.